دریای من   

دخترم بزرگ شده ٩ ماه...باورشم سخته...

                                     

لینک
یکشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٧ - Tahereh Keimanesh