شرمنده اما وقت سر خواروندن هم ندارم   

اینم عکس قشنگترینم...حیف که وقتی نیست که بنویسم..ای خاله  ها بیان کمکم ...

لینک
جمعه ٧ تیر ،۱۳۸٧ - Tahereh Keimanesh