دختر خجالت بکش چرا نمی نويسی   

هر روز خودمو فحش می دم که می می خوای بنویسی ٬می دونم که بعضی دوستهام هم کلی شاکین٬اما جدی جدی از سر کار که میام خسته ام و برام دیگه خیلی سخته که ساعتهای بیکاریم پای کامپیوتر بشینم و بنویسم...این هفته آخر کارمه و بعد از ۴ هفته به زایمانم حسابی وقت دارم که بنویسم مخصوصا در مورد یک سری سوژه هایی  که خانم شین به بهاره پیشنهاد داده (از مادر شوهر و...).

این یک هفته رو هم صبر کنین من زودی میام .

لینک
دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ - Tahereh Keimanesh